Wednesday 16 July 2014

מדריך לקניית תפילין


מדריך לקניית תפילין -מהההבדליםביןסוגיהתפיליןשמחירהתפיליןיכוללנועבין 1,200 שקליםלתפיליןפשוטות, לבין6,000 שקליםלתפיליןמהודרות.
התפיליןמחולקותל-2 החלקהחיצונישזהבתיהתפילין, והחלקהפנימישזהפרשיותהתפילין.
בתיהתפילין - תפילין מבהמה דקה:עורהתפילין עשוימבהמהדקהכגוןכבש/עזולכןתפיליןאלויהיויותרחלשיםולאיוכלולהחזיקמעמדלאורךשניםרבות. תפילין מבהמה גסה:עור התפיליןעשוימבהמהגסהשכיוםמייצריםאתהבתיםמצאוורשור, כיווןשזההמקוםהכיחזקבבהמהולכןתפיליןאלויחזיקומעמדהרבהשנים. ישנםהידוריםהבולטיםבבתיהתפיליןלדוגמא: שהחריציםיהיופרודיםעדהתפר, שהעוריהיהמקשהאחדועוד.. אךישנםעודהרבההידוריםבבתיםעצמםשלאנראיםלעיןכלוהםבעשייתהבתיםכגון- סוגהעור, חריציםמזויפים, חוריםבעורוכו'
סוגהעור:עמידותואיכותבתיהתפיליןנובעים מתהליך העיבוד ומסוגהעורממנומייצריםאתהתפילין, כיוםישנם 3 סוגיעורותשבהםמשתמשיםלייצורתפילין.
עורישראלי, עורצרפתי, עוראמריקאי- הואהעורהכיחזקומשובחלעשייתבתיתפילין, העורמאודחזקולאשומניולכןהואמאודקשהלעיבוד, וממנומייצריםבתי תפיליןאיכותיים.
פרשיותהתפילין - ראשיתפרשיותתפיליןמהודרותיכתבועלקלףעבודתידוכןעםאיזהקולמוסנכתבוהתפילין, המהודרביותרלכתובבוזהקולמוסמקנה.
ראשית ישלדעתמיהסופרשכתבאתהתפיליןהאלו, האם הוא יר"ש, לומד תורה, האםהואמוסמךוישלותעודהברתוקף,האם הסופרנשוי.. וכו'וכןאיזההידוריםהואהקפיד לעשותבתפיליןאלו.ישהמוןהידוריםבפרשיותהתפיליןשהםבעצםקובעיםאתרמתהתפיליןוכמובןשהמחירעולהבהתאם.
הרבהאנשיםטועיםותמידשואליםעלבתיהתפיליןומזניחיםאתהשאלותעלפרשיותהתפילין, אזבוודאיאתםשואליםמהיותרחשובאועלמהצריךיותרלהתמקדברכישתתפיליןמהודרים?הבאנולפניכםאתדבריהחפץחייםעלמהצריךיותרלהקפידברכישתתפילין.
החפץחיים (בעלהמשנהברורה) כתבשצריךיותרלהקפידעל "פרשיותהתפילין" יותרמבתיהתפילין.
"וכברראיתיאנשיםיראיאלוקיםמפזריןממוןרבעלתיקוןתפיליהןולוקחיםמסופראומן
שיכוללעשותבתיםנאיםומהודריםכדיןבכלפרטיהםואשריחלקם,
אבלביותרמזהצריךליזהרעלענייןהתפיליןמבפניםוהםהפרשיותשיעשההסופרכלאותיותיהםכדיןבכלפרטיהםוהדוריהםולזהצריך
שיהיההסופרבקיבדיניכתיבתהאותיותוגםשיעשהמלאכתובמתינותכיאפילואםאותאחתלאנעשהכדיןבכלפרטיוהואמעכבלכלהתפילין.."(משנהברורהסמ' לו)
כל שלב ושלב בעשיית התפילין זה מאוד חשוב ומצריך מקצועיות ומיומנות מרובה. אנו נביא כאן דוגמא על האופן הנכון של הכנסת פרשיות תפילין.
אומנםנראהכיהכנסתהפרשיותלבתיםזהממשאינומצריךידע, אךנראהבהמשךכימכניסשלאיודעבדיוקאיךלעבודעםהבתים, הואעודיכוללהורידמההידורשלהתפיליןואפילויכוללפסולאותם.לכאורהלארואיםשוםהבדלבתפיליןכשהםכברצבועותבשחור, אךאנונדגישאתהטעויותשיכולותלהיווצרמהכנסהלאמקצועית.
פתיחתהבית- לרובאלוהמכניסיםאתהפרשיותלתוךהתפילין, לאמגרדיםאתהצבעהשחורשמעלהתיתורא (החלקהמרובעהנמצאבתחתיתהתפיליןנקראתיתורא) ופותחיםאתהביתעםסכיןכשדופקיםעליועםפטישגומי. לרובמצבזהיוצרקריעהבביתבמקוםהחיבורולאנפתחבמקוםהנכוןהמיועדלכך. מהשצריךלעשות- לשפשףבעדינותמהצדשלהתיתוראעדשיתגלהלנובדיוקמקוםהחיבורשליצרןהתפילין, ושםלהכניסאתהסכיןלפתיחתהביתללאשייגרםשוםנזקלתפילין.
הכנסתהגיד- ישנםכ- 12 חוריםשדרכםעוברהגידלתפירתהבית. קוטרושלכלחורהוא 1.2 מ"ממיצרןהתפילין. חשובלהקפידשחוריםאלוישארובגודלזה. עלמנתלהבטיחהידורבתפילין- צריךשהגידיםיגעוזהבזהויהיהריבועבתפירותהבית. (הלכהלמשהמסיני) מהשקורהבפועלשמכניסיפרשיותלאמקצועייםמרחיביםאתהחוריםקצתשיהיהלהםיותרקללהשחילאתהגידוכךמורידיםואפילוללאידיעתםאתרמתההידורשלהתפילין.
תפירתהבית- חשובלדעתכיההלכהמחייבתשהתפיליןיהיוסגוריםעלידיתפירהולאעלידידבקוכדומה.. לכןצריךלתפוסאתהביתמוצמדחזקבקליפסיםאוכלדבראחר, ולהתחיללתפוראתהביתבגיד, ולאחרמכןשהביתמחוברעלידיהגידניתןלשיםדבק. סוגריםלאמקצועייםיהיהניתןלראותכיהגידלאמוצמדחזקומתוחלתפילין (ודברזהפוגםבריבועהתפירות) וכןגורםלשחיקתהגידולקריעתובמשךהזמן. סוגריםלאמוסמכיםמתעצליםלפתוחשובאתהביתולתפורכראוי, ולכןשמיםדבק, כדילטשטשאתמתיחתהגיד.
הכנסתהרצועותלתפילין- בתפיליןשלידישקשרהנקראקשריו"ד, דרושמאמץלהכניסאתהרצועהשלהתפיליןלתוךהמעברתא (בחלקהתחתוןשלהתפיליןישנומקוםכמושדרכומשחיליםאתהרצועהוזהונקראמעברתא) ולכןמשתמשיםבחוטכדילתפוסאתהרצועה (הרצועהבשלבזהכברישלהקשריו"ד) ומושכיםאותהבחוזקהאלתוךהבית. דברזהמביאלידיקלקולהרצועה, אםלאאפילושקורעאותהקצתבמקוםמשיכתהחוטאושוודאימקלףאתהצבעבמקוםזה. ועודישלנודין "תעשהולאמןהעשוי" לכןמכניסיפרשיותמקצועיים, ראשיתמכניסיםאתהרצועהאלתוךהתפילין (ללאחוט) ולאחרמכןעושיםאתקשרהיו"דברצועה.


Click here for  תפילין online. To get more information click here  מבצע תפילין

No comments:

Post a Comment